close
تبلیغات در اینترنت
سرنوشت ما
loading...

تنهایی من

                                   ﺩﺧﺘﺮ : ﻋﺸﻘﻢ ﺷﺮﻁ ﺑﻨﺪﯼ ﮐﻨﯿﻢ ؟؟؟                                       ﭘﺴﺮ : ﺑﺎﺷﻪ ﺧﺎﻧﻮﻣﻢ …                            ﺩﺧﺘﺮ : ﺗﻮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﯽ ۲۴ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻦ ﺑﻤﻮﻧﯽ …            …

سرنوشت ما

  

 

                              ﺩﺧﺘﺮ : ﻋﺸﻘﻢ ﺷﺮﻁ ﺑﻨﺪﯼ ﮐﻨﯿﻢ ؟؟؟

 

                                    ﭘﺴﺮ : ﺑﺎﺷﻪ ﺧﺎﻧﻮﻣﻢ …

 

                         ﺩﺧﺘﺮ : ﺗﻮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﯽ ۲۴ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻦ ﺑﻤﻮﻧﯽ …

 

                                        ﭘﺴﺮ : ﻣﯽ ﺗﻮﻧﻢ …

 

                                      ﺩﺧﺘﺮ : ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ …

 

                        ۲۴ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺮﻭﻉ میشه ﻭ ﭘﺴﺮ ﺍﺯ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﻋﺸﻘﺶ

 

                                ﻭ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺯﻭﺩ ﻗﺮﺍﺭﻩ ﺑﻤﯿﺮﻩ ﺧﺒﺮ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ …

 

                         ۲۴ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻤﻮﻡ میشه ﻭ ﭘﺴﺮ ﻣﯿﺮﻩ ﺟﻠﻮﯼ ﺩﺭ ﺧﻮﻧﻪ ﯼ ﺩﺧﺘﺮ ،

 

                                   ﺩﺭ میزنه ﻭﻟﯽ ﮐﺴﯽ ﺩﺭﻭ ﺑﺎﺯ ﻧﻤﯽﮐﻨﻪ ،

 

                    ﺩﺍﺧﻞ ﺧﻮﻧﻪ میشه ﻭ ﺩﺧﺘﺮ ﺭﻭ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻪ ﮐﻪ ﺭﻭﯼ ﻣﺒﻞ ﺩﺭﺍﺯ ﮐﺸﯿﺪﻩ

 

                                          ﻭ ﺭﻭﺵ ﯾﻪ ﯾﺎﺩﺩﺍﺷﺖﻫﺴﺖ : 

 

 

                                        ۲۴ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻦ ﻣﻮﻧﺪﯼ ،

 

               ﯾﻪ ﻋﻤﺮ ﻫﻢ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻦ ﻣﯽ ﺗﻮﻧﯽ ﺑﻤﻮﻧﯽ ﻋﺸﻖ ﻣﻦ … ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ !

 

 

 دخـتـر: دوســت دخــتـــر جــدیــدت خــوشــکــلــه؟

 

(تـو دلـش: آیـا واقــعــا از مـن خـوشـکـل تـره)

 

پـسـر: آره خـوشـکـلـه

...

(تـو دلــش: امـا تـو هـنـوز زیــبـاتـریــن دخـتـری هــسـتـی کـه مـن مـیـشـنـاسـم)

 

دخـتـر: شـنــیــدم دخــتــر شـوخ طــبــع و جــالـبـیـه

 

(درســت اون چـیـزی کـه مـن نبـودم)

 

پــسـر: آره هـمـیـنـطـوره

 

(ولــی در مـقـایـسـه بـاتـو اون هـیـچـی نـیـسـت)

 

دخــتــر: خــب پــس امــیــدوارم شــمــا دوتــا بــاهــم بــمــونــید

 

(کــاش مــادوتــا بــاهــم مــی مـونـدیــم)

 

پــســر: مــنـم بــرات آرزوی خــوشــبــخـتــی دارم

 

(چــرا ایـن پـایـان رابــطــه مــاشــد؟)

 

دخــتــر:خــب.......مــن دیــگــه بــایــد بــرم

 

(قــبــل از ایـنـکـه گــریــه ام بـگـیـره)

 

پــســر: آره مــنــم هــمــیـنـطـور

 

( امـیـدوارم گــریــه نــکـنـی)

 

دخــتــر: خــداحــافــظ...

 

(هــنـوز دوسـت دارم ودلــم بــرات تـنـگ مـیـشـه)

 

پــسـر: بــاشـه خــداحـافـظ

 

(بـخـدا کــه هـیـچـوقـت عـشـقـت از قـلـبـم  بیرون نمیره)

کاشکی میشد حرف دلمونو بزنیم

 

باهام موافقین؟

   


پسر ﺑﭽﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﮐﻪ ﮐﺎﺭﺧﯿﻠﯽ ﺑﺪﯼ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ.....


ﻣﺎﻣﺎﻧﺶ ﺩﻧﺒﺎﻟﺶ ﺩﻭﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺣﯿﺎﻁ...


ﭘﺴﺮﮎ ﻫﻤﻮﻥ ﺟﻠﻮﯼ ﺩﺭ ﻭﺍﯾﺴﺘﺎﺩ....


ﻭ ﺟﻠﻮﺗﺮ ﻧﺮﻓﺖ....


ﻣﺎﻣﺎﻧﺶ ﻫﻢ ﮐﺘﮑﺶ ﺯﺩ ..


ﺑﻌﺪ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺗﻮ ﺧﻮﻧﻪ....


ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎﯼ ﭘﺮ ﺍﺷﮑﺶ ﺑﻪ ﻣﺎﻣﺎﻧﺶ ﮔﻔﺖ :


ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻦ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﺴﺘﻢ ﻓﺮﺍﺭﮐﻨﻤﺎ ...


ﺗﻮﭼﺎﺩﺭ ﺳﺮﺕ ﻧﺒﻮﺩ....                                  یه سیلی زد و گفت: تو بهم خیانت کردی!!!


                                           گفتم: تو هم بکن...


                                          چند ماهی گذشت....


                                      سوار ماشین عروس دیدمش...


                          با خنده اومد طرفمو گفت: دیدی منم تونستم...!!!


                                            خندیدم و رفتم...


             بعد یه ماه که تو بیمارستان بستری بودم فهمید سرطان داشتم...!!!


                             اومد ملاقاتمو و گفت: خیلی بی معرفتی...


                                           چرا اینکارو کردی؟!!!


                                         اشک تو چشام جمع شد...


                                بهش گفتم: من تو عروسیت خندیدم...


                                       ولی تو توی ختمم گریه نکن...


        گاهی دلیل " کم محلی ها ، ن گفتن ها و رها کردن ها شاید چیزی نباشد که تو فکرمیکنی...


                               گاهی باید رفت تنها برای " عشقت "!!


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   هر عاشق اولان عشقه گرفتار اولابیلمز


                                     هر خورما ساتان میثم تمار اولابیلمز

                                     مخلوق خداوند اوزونه اولمیان عاشیق


                                     حق عاشقه تک صاحب ایثار اولابیلمز

                                      دونیا مالونا شهرتینه وورقون اولانلار

 
                                      انفاق ایلهمز طالب دیدار اولابیلمز

                                      ماموره اگر رشوه یماخ اولماسا عادات


                                       مظلوملارین قاننه ظالم سورا بیمزا
 
                                      میمون تکین هر سوزه تقلید ایلینلر


                                        اندیشه ادیب صاحب افکار اولابلمز.
 
                                       صابر یمه غم هر گونین ئوز قصه سه واردور


                                      مفرق پاراسه گوهر شهوار اولابیلمز
    

 

 
پسرک جلوی خانومی را میگیرد و با التماس میگوید :


خانم !تو رو خدا یه شاخه گل بخرید

زن در حالی که گل را از دستش میگرفت نگاه پسرک را روی کفش هایش حس کرد ,


چه کفش های قشنگی دارید!

زن لبخندی زد و گفت: برادرم برایم خریده است دوست داشتی جای من بودی؟

پسرک بی هیچ درنگی محکم گفت :


نه ولی دوست داشتم جای برادرت بودم !تا من هم برای خواهرم کفش میخریدم

                                                       

ای کاش


            یکی بود

                               که فقط با یکی بود...

 

 

 

 

به سلامتی پسری که وقتی دید دوست دخترش ساده اس          

گولش نزد بلکه یادش داد چطور از پسرای دیگه گول نخوره ...       

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                       پرسید عشق چیست؟ گفتم: آتش است.            

         


                                                             گفت مگر آن را دیده ای؟                     
 
 


                                                             گفتم نه در ان سوخته ام                       

            


پســر : سـلـام عــزیـــزم، چطــورے؟

دختــر : سـلـام گلـــم، خیـلے بــد ..

پســر : چــرا؟ چے شــده؟

دختــر : بـایـد جـدا بشیـــم

پســر : چـــــــــرا ؟

دختــر: یــہ خـانـوادہ اے مـטּ رو پسنــدیــدטּ واســہ پســرشــون، خـانـوادہ منــم راضیــטּ ..

الـانــم بـایــد ازت تشڪر ڪنــم بخـاطـر همـہ چیــز و بـایــد بــرم خــونـہ

چــوטּ مـــادر پســرہ اومــدہ میخــواد مــטּ رو ببینــہ...

پســر : اشڪات رو پــاڪ ڪــטּ...تــا بهتـــر جلــو چشــم بیـــاے...

چــوטּ مــادرم نمیخــواد عــروسـش رو غمگیــטּ ببینــہ... !!


امیــــــــدوارم ایــن روز بـــــــرای همـــه اتفـــــــــــاق بیفتــــــــــه

 


تومریس بازدید : 161 دوشنبه 10 تير 1392 زمان : 17:53 نظرات ()
ارسال نظر برای این مطلب
این نظر توسط علی مهساپور در تاریخ 1394/1/22 و 17:29 دقیقه ارسال شده است

زیباستشکلک
پاسخ : مرسی

این نظر توسط یه دوست در تاریخ 1394/1/20 و 22:28 دقیقه ارسال شده است

كودك كه بودم وقتی زمین میخوردم مادرم مرا می بوسید!
تمام دردهایم از یادم میرفت
دیروز زمین خوردم ، دردم نیامد . . .
به جایش تمام بوسه های مادرم به یادم آمد!
روز مادر مبارک بر همه مادران و همچنین مادران ایندهشکلک
پاسخ : مرسی

این نظر توسط علی در تاریخ 1394/1/20 و 19:36 دقیقه ارسال شده است

دو عاشق پیش هم باید بمونندشکلکشکلکشکلکپاسخ : بله همینطوره

این نظر توسط خندونک در تاریخ 1393/11/7 و 19:45 دقیقه ارسال شده است

جالب است که انسانها دوچشم دارند ،

اما "بایک چشم" به دیگران می نگرند،

و جالب تر اینکه انسانها یک چهره دارند

اما "دورویی"می کنند...

این نظر توسط http://mania-one-person.rozblog.com/ در تاریخ 1393/5/15 و 12:45 دقیقه ارسال شده است

سلام گلم خوش اومدی به خلوتکده منو همسرم .
وبلاگ خوشکلی داری و سرشار از بغض و غصه شکلک
آره گلم منو علی زنو شوهریم دوس داشتی بازم بهمون سر بزن
پاسخ : سلام مرسی
بله حتما سر میزنم به وبلاگ زیبایتان

این نظر توسط dadash omid در تاریخ 1392/5/3 و 19:08 دقیقه ارسال شده است


اینجا زمین است.


رسم بعضی آدم هایش عجیب است!


اینجا گم که مى شوى


به جاى اینکه دنبالت بگردند فراموشت مى کنند...


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
درباره ما
تنهایی من
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آرشیو
 • 1394
 • 1392
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 13
 • کل نظرات : 302
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 2
 • آی پی امروز : 1
 • آی پی دیروز : 1
 • بازدید امروز : 14
 • باردید دیروز : 2
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 16
 • بازدید ماه : 59
 • بازدید سال : 565
 • بازدید کلی : 12,315
 • کدهای اختصاصی

  پیغام ورود و خروج

  قالب وبلاگ و ابزارهای روزگذر
  کد حرفه ای قفل کردن کامل راست کلیک
  فاتولز - جدیدترین ابزار رایگان وبمستر

  پیج رنک گوگل

  پیج رنک سایت شما

  پیج رنک  کد سایه دار کردن عکس