close
تبلیغات در اینترنت
سرنوشت ما
loading...

تنهایی من

                                   ﺩﺧﺘﺮ : ﻋﺸﻘﻢ ﺷﺮﻁ ﺑﻨﺪﯼ ﮐﻨﯿﻢ ؟؟؟                                       ﭘﺴﺮ : ﺑﺎﺷﻪ ﺧﺎﻧﻮﻣﻢ …                            ﺩﺧﺘﺮ : ﺗﻮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﯽ ۲۴ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻦ ﺑﻤﻮﻧﯽ …            …

سرنوشت ما

  

 

                              ﺩﺧﺘﺮ : ﻋﺸﻘﻢ ﺷﺮﻁ ﺑﻨﺪﯼ ﮐﻨﯿﻢ ؟؟؟

 

                                    ﭘﺴﺮ : ﺑﺎﺷﻪ ﺧﺎﻧﻮﻣﻢ …

 

                         ﺩﺧﺘﺮ : ﺗﻮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﯽ ۲۴ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻦ ﺑﻤﻮﻧﯽ …

 

                                        ﭘﺴﺮ : ﻣﯽ ﺗﻮﻧﻢ …

 

                                      ﺩﺧﺘﺮ : ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ …

 

                        ۲۴ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺮﻭﻉ میشه ﻭ ﭘﺴﺮ ﺍﺯ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﻋﺸﻘﺶ

 

                                ﻭ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺯﻭﺩ ﻗﺮﺍﺭﻩ ﺑﻤﯿﺮﻩ ﺧﺒﺮ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ …

 

                         ۲۴ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻤﻮﻡ میشه ﻭ ﭘﺴﺮ ﻣﯿﺮﻩ ﺟﻠﻮﯼ ﺩﺭ ﺧﻮﻧﻪ ﯼ ﺩﺧﺘﺮ ،

 

                                   ﺩﺭ میزنه ﻭﻟﯽ ﮐﺴﯽ ﺩﺭﻭ ﺑﺎﺯ ﻧﻤﯽﮐﻨﻪ ،

 

                    ﺩﺍﺧﻞ ﺧﻮﻧﻪ میشه ﻭ ﺩﺧﺘﺮ ﺭﻭ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻪ ﮐﻪ ﺭﻭﯼ ﻣﺒﻞ ﺩﺭﺍﺯ ﮐﺸﯿﺪﻩ

 

                                          ﻭ ﺭﻭﺵ ﯾﻪ ﯾﺎﺩﺩﺍﺷﺖﻫﺴﺖ : 

 

 

                                        ۲۴ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻦ ﻣﻮﻧﺪﯼ ،

 

               ﯾﻪ ﻋﻤﺮ ﻫﻢ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻦ ﻣﯽ ﺗﻮﻧﯽ ﺑﻤﻮﻧﯽ ﻋﺸﻖ ﻣﻦ … ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ !

 

 

 دخـتـر: دوســت دخــتـــر جــدیــدت خــوشــکــلــه؟

 

(تـو دلـش: آیـا واقــعــا از مـن خـوشـکـل تـره)

 

پـسـر: آره خـوشـکـلـه

...

(تـو دلــش: امـا تـو هـنـوز زیــبـاتـریــن دخـتـری هــسـتـی کـه مـن مـیـشـنـاسـم)

 

دخـتـر: شـنــیــدم دخــتــر شـوخ طــبــع و جــالـبـیـه

 

(درســت اون چـیـزی کـه مـن نبـودم)

 

پــسـر: آره هـمـیـنـطـوره

 

(ولــی در مـقـایـسـه بـاتـو اون هـیـچـی نـیـسـت)

 

دخــتــر: خــب پــس امــیــدوارم شــمــا دوتــا بــاهــم بــمــونــید

 

(کــاش مــادوتــا بــاهــم مــی مـونـدیــم)

 

پــســر: مــنـم بــرات آرزوی خــوشــبــخـتــی دارم

 

(چــرا ایـن پـایـان رابــطــه مــاشــد؟)

 

دخــتــر:خــب.......مــن دیــگــه بــایــد بــرم

 

(قــبــل از ایـنـکـه گــریــه ام بـگـیـره)

 

پــســر: آره مــنــم هــمــیـنـطـور

 

( امـیـدوارم گــریــه نــکـنـی)

 

دخــتــر: خــداحــافــظ...

 

(هــنـوز دوسـت دارم ودلــم بــرات تـنـگ مـیـشـه)

 

پــسـر: بــاشـه خــداحـافـظ

 

(بـخـدا کــه هـیـچـوقـت عـشـقـت از قـلـبـم  بیرون نمیره)

کاشکی میشد حرف دلمونو بزنیم

 

باهام موافقین؟

   


پسر ﺑﭽﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﮐﻪ ﮐﺎﺭﺧﯿﻠﯽ ﺑﺪﯼ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ.....


ﻣﺎﻣﺎﻧﺶ ﺩﻧﺒﺎﻟﺶ ﺩﻭﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺣﯿﺎﻁ...


ﭘﺴﺮﮎ ﻫﻤﻮﻥ ﺟﻠﻮﯼ ﺩﺭ ﻭﺍﯾﺴﺘﺎﺩ....


ﻭ ﺟﻠﻮﺗﺮ ﻧﺮﻓﺖ....


ﻣﺎﻣﺎﻧﺶ ﻫﻢ ﮐﺘﮑﺶ ﺯﺩ ..


ﺑﻌﺪ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺗﻮ ﺧﻮﻧﻪ....


ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎﯼ ﭘﺮ ﺍﺷﮑﺶ ﺑﻪ ﻣﺎﻣﺎﻧﺶ ﮔﻔﺖ :


ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻦ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﺴﺘﻢ ﻓﺮﺍﺭﮐﻨﻤﺎ ...


ﺗﻮﭼﺎﺩﺭ ﺳﺮﺕ ﻧﺒﻮﺩ....                                  یه سیلی زد و گفت: تو بهم خیانت کردی!!!


                                           گفتم: تو هم بکن...


                                          چند ماهی گذشت....


                                      سوار ماشین عروس دیدمش...


                          با خنده اومد طرفمو گفت: دیدی منم تونستم...!!!


                                            خندیدم و رفتم...


             بعد یه ماه که تو بیمارستان بستری بودم فهمید سرطان داشتم...!!!


                             اومد ملاقاتمو و گفت: خیلی بی معرفتی...


                                           چرا اینکارو کردی؟!!!


                                         اشک تو چشام جمع شد...


                                بهش گفتم: من تو عروسیت خندیدم...


                                       ولی تو توی ختمم گریه نکن...


        گاهی دلیل " کم محلی ها ، ن گفتن ها و رها کردن ها شاید چیزی نباشد که تو فکرمیکنی...


                               گاهی باید رفت تنها برای " عشقت "!!


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   هر عاشق اولان عشقه گرفتار اولابیلمز


                                     هر خورما ساتان میثم تمار اولابیلمز

                                     مخلوق خداوند اوزونه اولمیان عاشیق


                                     حق عاشقه تک صاحب ایثار اولابیلمز

                                      دونیا مالونا شهرتینه وورقون اولانلار

 
                                      انفاق ایلهمز طالب دیدار اولابیلمز

                                      ماموره اگر رشوه یماخ اولماسا عادات


                                       مظلوملارین قاننه ظالم سورا بیمزا
 
                                      میمون تکین هر سوزه تقلید ایلینلر


                                        اندیشه ادیب صاحب افکار اولابلمز.
 
                                       صابر یمه غم هر گونین ئوز قصه سه واردور


                                      مفرق پاراسه گوهر شهوار اولابیلمز
    

 

 
پسرک جلوی خانومی را میگیرد و با التماس میگوید :


خانم !تو رو خدا یه شاخه گل بخرید

زن در حالی که گل را از دستش میگرفت نگاه پسرک را روی کفش هایش حس کرد ,


چه کفش های قشنگی دارید!

زن لبخندی زد و گفت: برادرم برایم خریده است دوست داشتی جای من بودی؟

پسرک بی هیچ درنگی محکم گفت :


نه ولی دوست داشتم جای برادرت بودم !تا من هم برای خواهرم کفش میخریدم

                                                       

ای کاش


            یکی بود

                               که فقط با یکی بود...

 

 

 

 

به سلامتی پسری که وقتی دید دوست دخترش ساده اس          

گولش نزد بلکه یادش داد چطور از پسرای دیگه گول نخوره ...       

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                       پرسید عشق چیست؟ گفتم: آتش است.            

         


                                                             گفت مگر آن را دیده ای؟                     
 
 


                                                             گفتم نه در ان سوخته ام                       

            


پســر : سـلـام عــزیـــزم، چطــورے؟

دختــر : سـلـام گلـــم، خیـلے بــد ..

پســر : چــرا؟ چے شــده؟

دختــر : بـایـد جـدا بشیـــم

پســر : چـــــــــرا ؟

دختــر: یــہ خـانـوادہ اے مـטּ رو پسنــدیــدטּ واســہ پســرشــون، خـانـوادہ منــم راضیــטּ ..

الـانــم بـایــد ازت تشڪر ڪنــم بخـاطـر همـہ چیــز و بـایــد بــرم خــونـہ

چــوטּ مـــادر پســرہ اومــدہ میخــواد مــטּ رو ببینــہ...

پســر : اشڪات رو پــاڪ ڪــטּ...تــا بهتـــر جلــو چشــم بیـــاے...

چــوטּ مــادرم نمیخــواد عــروسـش رو غمگیــטּ ببینــہ... !!


امیــــــــدوارم ایــن روز بـــــــرای همـــه اتفـــــــــــاق بیفتــــــــــه

 


تومریس بازدید : 162 دوشنبه 10 تير 1392 زمان : 17:53 نظرات ()
ارسال نظر برای این مطلب
این نظر توسط ! در تاریخ 1394/3/14 و 9:47 دقیقه ارسال شده است

دیدی وقتی دستت رو با کاغذ میبری اذیتت میکنه... میسوزه از فکرت بیرون نمیره, اما مثلا وقتی با چاقو میبری ... بعده چند دقیقه فراموش میکنی ... در واقع کاغذ از چاقو برنده تر نیست ... فقط تو انتظار آسیب دیدن از کاغذ رو نداشتی... حکایت بعضی آدماس!!!


واقعا لایک داره مطالبت آبجی گلم
پاسخ : ممنون آجی

این نظر توسط DUYGU در تاریخ 1394/3/13 و 21:30 دقیقه ارسال شده است

دریا برای مرغابی تفریحی بیش نیست ، اما برای ماهی زندگیست

برای کسی که دوستت دارد "زندگی" باش نه "تفریح" ...
پاسخ : ممنون

این نظر توسط DUYGU در تاریخ 1394/3/13 و 21:29 دقیقه ارسال شده است

"هرروز را طوری زندگی کن که گویی زندگیت به تازگی آغاز شده." ...
پاسخ : مرسی

این نظر توسط ابنبات چوبی در تاریخ 1394/3/12 و 13:25 دقیقه ارسال شده است

از تقدیر غمگین مباش

چه بسا سگ هایی که بر روی اجساد شیر ها رقصیدند

شادی کردند و خود را بزرگ پنداشتند

ولی نمیدانستند شیر, شیر میماند و سگ ,سگ
پاسخ : ممنون

این نظر توسط DUYGU در تاریخ 1394/3/11 و 16:28 دقیقه ارسال شده است

زیبایی ها را چشم می بیند و مهربانی ها را دل !

چشم فراموش می کند اما دل هرگز !

پس بدان تا زمانی که دل زنده است فراموش نخواهی شد
پاسخ : ممنون

این نظر توسط DUYGU در تاریخ 1394/3/11 و 16:21 دقیقه ارسال شده است

زندگیست دیگر!
همیشه که همه رنگ‌هایش جور نیست،
همه سازهایش کوک نیست!
باید یاد گرفت با هر سازش رقصید،
حتی با ناکوک ترین ناکوکش…
اصلا رنگ و رقص و ساز و کوکش را فراموش کن!
حواست باشد به این روزهایی که دیگر برنمی گردد…
به فرصت هایی که مثل باد می آیند و می روند و همیشگی نیستند،
به این سالها که به سرعت برق می گذرند
پاسخ : مرسی

این نظر توسط DUYGU در تاریخ 1394/3/11 و 16:20 دقیقه ارسال شده است

به امواج اقیانوس نگاه کنید.
هرچه موجها بالاتر میروند،
فرودی که بدنبال آن فرا میرسد،
عمیق تر است.
زمانی تو موجی،
و زمان دیگر گودی خالی ای هستی که پس از آن فرا میرسد.ا
ز هردوی اینها لذت ببرـبه هیچ یک از آنها معتاد نشو.
نگو دوست دارم همیشه در اوج باشم.
این ممکن نیست.صرفا این واقعیت را ببین:
این ممکن نیست.
هرگز چنین چیزی رخ نداده و هر گز نخواهد داد.
پاسخ : ممنون

این نظر توسط ابنبات چوبی در تاریخ 1394/3/10 و 18:59 دقیقه ارسال شده است

ایشاله که پیش میاد اگه واقعا مال هم باشیمشکلک

به منم سر بزن
پاسخ : بله
حتما

این نظر توسط عشقولیا در تاریخ 1394/3/10 و 18:10 دقیقه ارسال شده است

از لحاظ قیافه ادمیم !
از لحاظ عاطفه ادمیم !
این روزها از هر دستی که بدی
از همون دست بدهکار میشی !!!!!
پاسخ : ممنون

این نظر توسط وحدت در تاریخ 1394/3/10 و 16:33 دقیقه ارسال شده است

وبت قشنگه
پاسخ : ممنون


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
درباره ما
تنهایی من
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آرشیو
 • 1394
 • 1392
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 13
 • کل نظرات : 302
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 2
 • آی پی امروز : 1
 • آی پی دیروز : 1
 • بازدید امروز : 34
 • باردید دیروز : 2
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 36
 • بازدید ماه : 79
 • بازدید سال : 585
 • بازدید کلی : 12,335
 • کدهای اختصاصی

  پیغام ورود و خروج

  قالب وبلاگ و ابزارهای روزگذر
  کد حرفه ای قفل کردن کامل راست کلیک
  فاتولز - جدیدترین ابزار رایگان وبمستر

  پیج رنک گوگل

  پیج رنک سایت شما

  پیج رنک  کد سایه دار کردن عکس